Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

SGIM

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

Als cliënt heeft u vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toegang tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen met uw zorgaanbieder.

De partijen in de mondzorg, de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), hebben daarvoor gezamenlijk een Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) opgericht. Deze geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgens art.18 van de Wkkgz.

Het bestuur van de SGIM wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 3 beroepsorganisaties in de mondzorg en een vertegenwoordiger namens de Consumentenbond die de belangen van de cliënt behartigt. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de geschilleninstantie die een bepaald geschil zal behandelen. 

De SGIM moet net als alle andere geschilleninstanties, haar werkzaamheden verantwoorden in een openbaar jaarverslag. In dit jaarverslag wordt onder meer vermeld welke mondzorgverleners bij de geschilleninstantie zijn aangesloten, hoeveel geschillen er zijn voorgelegd en hoe deze zijn afgehandeld. Een afschrift van het jaarverslag wordt jaarlijks toegestuurd aan het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.

De SGIM is gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. Er kunnen schadeclaims worden toegekend tot een maximum van € 25.000,--

Nogmaals in het kort de route als u ontevreden bent over uw behandeling:

  • Bespreek dit dan eerst met uw mondzorgverlener. Wellicht dat u er samen uit komt. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij het secretariaat van de  klachtencommissie. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal uw klacht bemiddelen met de zorgverlener.
  • Wanneer een gesprek met en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leidt tot de oplossing van het geschil dat u heeft, dan kunt u zich via het secretariaat wenden tot de SGIM.
  • Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de SGIM. De hoogte van het griffiegeld bedraagt € 75,-. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

*) Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de Geschilleninstantie.