Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Eerstelijnscoalitie in dialoog over haalbaarheid verplichtingen Wtza

Tijdens het zomerreces hebben Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht. De Kamerleden onderstrepen hiermee het belang van de oproep van de Eerstelijnscoalitie nogmaals met open vizier in gesprek te gaan over inhoudelijke alternatieven om de regeling beter aan te laten sluiten op het kleinschalige karakter van de eerstelijnszorg

In de eerder aangenomen motie van VVD en CDA wordt minister van Ark gevraagd opnieuw in gesprek te gaan met de Eerstelijnscoalitie over de uitvoeringsregeling Jaarverantwoordingsplicht voortvloeiend uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Dit biedt de kans om de administratieve lastenverzwaring, uitvoerbaarheid en proportionaliteit wederom kritisch te beoordelen. Er dreigde  een andere lezing van de motie te ontstaan, waardoor een open gesprek over inhoudelijke alternatieven voor de eerstelijnszorg niet meer mogelijk was, waarna de volgende schriftelijke vragen zijn gesteld:

Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 14)

  1. Kunt u aangeven wanneer het aangekondigde overleg in de brief d.d. 7 juli 2021 met de Eerstelijnscoalitie zal plaatsvinden? Bent u bereid om dit gesprek open in te gaan? Zo nee, waarom niet?
  2. Waarom bent u niet bereid om, indien er goede alternatieve oplossingen uit het overleg zouden komen om hetzelfde doel te bereiken, alsnog de regeling aan te passen, want dit was wel de intentie van de motie?
  3. Aan welke mogelijkheden denkt u als wordt aangegeven dat wordt bezien of en hoe het in de uitvoering nog makkelijker kan worden gemaakt?
  4. U geeft aan dat u de aangepaste regeling opnieuw heeft laten doorrekenen door SIRA, kan de Tweede Kamer en de Eerstelijnscoalitie de beschikking krijgen over het rapport van SIRA met de doorrekening? Zo nee waarom niet? Waarop zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd?
  5. U geeft aan dat voor kleine zorgaanbieders er een regeldrukvermindering is van 90% ten opzichte van de eerdere regeldrukberekening bij de internetconsultatieversie van de ontwerp-Regeling, bent u het met VVD en CDA eens dat dit relatief is en dus nog niet iets zegt over de proportionaliteit? Zo nee, waarom niet? Waar is de uitspraak met betrekking tot 90% regeldrukvermindering op gebaseerd en kan een onderbouwing gegeven worden van de 90%?
  6. De motie vroeg om het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) nogmaals te laten kijken naar specifiek de proportionaliteit van de regeling, waarom wordt hieraan niet tegemoet gekomen?
  7. Het ATR was eerder van oordeel dat nut en noodzaak van de verschillende controle- en verantwoordingseisen onvoldoende zijn aangetoond, kan de minister dit alsnog per ommegaande per controle- en verantwoordingseis doen, voor publicatie van de regeling? Zo nee, waarom niet? Kunnen de Tweede Kamer en de Eerstelijnscoalitie de aanvullende zienswijze van de ATR d.d. 1 juli 2021 krijgen? Zo nee, waarom niet?
  8. De VVD en CDA zijn het met de minister eens dat verantwoording belangrijk is, maar dit moet wel proportioneel zijn, kunt u aangeven wat nut en noodzaak is van de aanvullende informatie en vragenlijst die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt van de zorgaanbieders voor de uitvoering van de wet? Waar is deze informatie voor nodig?

De minister beantwoordt de vragen naar verwachting binnen drie tot zes weken. We houden u op de hoogte van de stappen die we als Eerstelijnscoalitie zetten om uw belang hierin maximaal te vertegenwoordigen.

Meer informatie