Procedure

 • Een klacht kan uitsluitend ingediend worden tegen een tandprotheticus die lid is van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.
 • Een klacht dient eerst schriftelijk door de cliënt bij de tandprotheticus in kwestie te zijn ingediend, teneinde hem of haar de gelegenheid te geven op de klacht te reageren.  
 • Indien zij er samen niet uitkomen zoekt de ontevreden cliënt vervolgens telefonisch of per e-mail contact met het secretariaat van de ONT om kenbaar te maken dat hij of zij een klacht heeft.
 • De ontevreden cliënt wordt verzocht om het klachtenformulier in te vullen en deze per e-mail of per post aan het secretariaat van de klachtencommissie te zenden. Ook verzoeken wij de cliënt om de schriftelijke verwittiging mee te sturen. Deze mag  als vanzelfsprekend ook in gescand en digitaal toegestuurd worden.  Adresgegevens: Secretariaat Klachtenopvang- en Bemiddelingscommissie, Postbus 1312, 2130 EK te Hoofddorp. Emailadres: kc@ont.nl
 • Het secretariaat maakt hiervan melding aan de Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie. Die bestaat uit drie leden en de voorzitter van de ONT. Eén van de leden van de commissie zoekt, na het doornemen van het door de cliënt ingevulde klachtenformulier, telefonisch contact met de cliënt om een beeld te krijgen van de klacht.
 • Het lid belt vervolgens met de verantwoordelijke tandprotheticus. Wat is diens verhaal?
 • Soms heeft het commissielid meer informatie nodig om een objectieve en gefundeerde mening te vormen. Dan vraagt hij een andere onafhankelijke tandprotheticus een second opinion te geven op basis van de cliëntgegevens. Soms bespreekt het commissielid de zaak ook met vroegere behandelaren van de klager of met de verzekeraar.
 • Het onderzoekende commissielid bespreekt zijn bevindingen met het andere lid, waarna ze tot een gezamenlijk oordeel komen. Bij een moeilijke zaak betrekken zij de ONT-voorzitter erbij.
 • Zowel de cliënt als de tandprotheticus ontvangt van de Klachtenopvang- en bemiddelingscommissie een brief met de bevinding. De commissie kan bijvoorbeeld oordelen dat de gebitsprothese niet goed was, en dat de tandprotheticus de prothese weer inneemt en de kosten crediteert. Soms kan de tandprotheticus met een aanwijzing zelf de klacht verhelpen, maar ook kan het oordeel zijn dat de klacht ongegrond is. 
 • Is de cliënt niet tevreden over de uitkomst? Dan kan hij zich wenden tot de onafhankelijke Klachtencommissie.
 • Klikt u hier voor het reglement van de onafhankelijke klachtencommissie.