Uitleg klinische visitatie tandprothetici
Na een uiterst succesvol verlopen pilot in de noordelijke drie provincies, is het sinds afgelopen zomer voor de overige ONT leden ook mogelijk om mee te doen aan een klinische visitatie. Hieronder volgt uitleg over wat dit precies inhoudt. 

Waarom meedoen aan een visitatie
Tandprothetici zijn na een intensieve 4-jarige opleiding, over het algemeen vrij solitair opererende zorgverleners. Een klinische visitatie biedt de tandprotheticus de mogelijkheid ook na zijn opleiding te blijven leren en te verbeteren. In het huidige tijdsbestek van veranderingen in de mondzorg een absolute must. Bij diverse zorgverleners als orthodonisten, parodontologen en kaakchirurgen is de klinische visitatie al jaren lang een vast onderdeel om de betreffende beroepsgroep verder te professionaliseren. 

Wat is klinische visitatie?
Een klinische visitatie is “een intercollegiale doorlichting van de zorgverlening van de betreffende professional in zijn eigen werkomgeving”. Het is een manier om verbeterkansen op te sporen in de context waarbinnen de behandelaar opereert. Het is dus een collegiale toetsing op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwelijkheid en deskundigheid. Het model is gestoeld op het leren van elkaar. 

Een visitatie is niet bedoeld om elkaar te controleren. Het gaat dus niet om het uitdelen van cijfers, maar vooral om elkaar een spiegel voor te houden en tips te geven. Bij visitatie komt de kwaliteit van het handelen van in de tandprothetiek aan de orde. De motivatie om de beste zorg op dit gebied te leveren en te blijven leveren, is daarbij een belangrijk aspect.

De volgende onderwerpen komen aan bod: patiënttevredenheid, omgaan met hygiëne en infectiepreventie, de samenwerking met verwijzers, de behandelplannen en de bijbehorende patiëntendossiers, nieuwe materialen, werkmethoden en techniekwerk. Het kwaliteitshandboek wordt niet besproken en getoetst tijdens de visitatie. Dit wordt namelijk al getoetst tijdens de driejaarlijkse ISO 9001 certificering. De klinische visitatie richt zich op de zorginhoudelijke taken en daarbij behorende technische vaardigheden. 

Samenstelling visitatieteam
Hoe werkt het? Klinische visitatie binnen de tandprothetiek vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Tandprothetici die zich willen laten visiteren dienen zich aan te melden via de site van Roozeboom consulting. Roozeboom consulting, die deze dienstverlening kosteloos aanbiedt, stelt de visitatieteams samen en koppelt een team aan de te visiteren tandprotheticus. 

Een visitatieteam bestaat uit twee gekwalificeerde en praktiserende tandprothetici. De frequentie van een klinische visitatie is één keer in de drie jaar. Dit betekent dat je één maal in de drie jaar kan worden gevisiteerd. Als tegenprestatie dien je zelf twee keer zitting te nemen in een visitatieteam voor het uitvoeren van een visitatie. 

Tandprothetici die zich aanmelden voor een visitatie, hebben ten allen tijde een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door hen uitgevoerde visitatie. Hiervoor tekenen de visiteurs een geheimhoudingsverklaring. Deze geheimhoudingsverklaring wordt door de gevisiteerde praktijk gearchiveerd.

De standplaats van de leden van het visitatieteam dient op minimaal 20 km afstand te zijn van de te visiteren praktijk. De visiteurs mogen niet betrokken zijn bij de te visiteren praktijk. De te visiteren tandprotheticus kan gemotiveerd bezwaar maken bij Roozeboom consulting tegen de leden van het visitatieteam. De visiteur kan dan worden vervangen.

Uitvoeren van de visitatie
De te visiteren tandprotheticus krijgt van Roozeboom consulting twee visiteurs toegewezen. De te visiteren tandprotheticus neemt zelf contact op met de leden van het visitatieteam om een afspraak in te plannen. De visitatie duurt ongeveer drie uur en kan ook in de avonduren plaatsvinden. De klinische visitatie moet ter plaatse leiden tot een ideeënuitwisseling op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. De visiteurs hebben de volgende taken:

 • De omstandigheden te inventariseren en te beoordelen waaronder en de manier waarop de gevisiteerde tandprotheticus zorg verleent;
 • Willekeuring vijf patiëntendossiers uit het systeem te kiezen en deze vervolgens te bespreken met de te visiteren tandprotheticus;
 • Het zo nodig doen van aanbevelingen voor de verbetering van de kwaliteit van de verleende zorg;
 • De resultaten en de aanbevelingen van de visitatie worden tijdens de visitatie door de visiteurs vastgelegd op het klinische visitatieformulier. Aan het einde van de visitatie worden de conclusies en aanbevelingen met de gevisiteerde gedeeld. Het visitatie formulier wordt door de beide visiteurs en de gevisiteerde getekend. Het visitatierapport wordt gearchiveerd in de blauwe map kwaliteitsregistraties van het kwaliteitshandboek. Voor het ontvangen van de punten voor het KRTP (zie de kadertekst) dient u een kopie van het verslag op te sturen naar de bureaumanager van Roozeboom consulting (bij voorkeur digitaal naar info@roozeboomconsulting.nl),

Het programma van een klinische visitatie kent tenminste de volgende onderdelen:

 • Ontvangst van het visitatieteam en rondleiding door de praktijk;
 • Tekenen van de geheimhoudingsverklaring door de visiteurs;
 • Bespreken van de resultaten van de patiëntenenquête;
 • Het doornemen van 5 patiëntendossiers;
 • Bespreken van klachten van patiënten;
 • Intercollegiaal overleg betrokken tandarts, implantoloog en kaakchirurg;
 • Het beoordelen van het onderhanden zijnde werk in of van het tandtechnisch laboratorium;
 • Het vastleggen van de resultaten van visitatie op het visitatieformulier;
 • Het eindgesprek met de gevisiteerde.

 Bezwaar en beroep
Indien de gevisiteerde niet eens is met de werkwijze, de conclusies of de aanbevelingen van het visitatieteam kan hij bezwaar maken bij het bestuur van de ONT. Het bestuur van de ONT heeft hiervoor een vertrouwenspersoon aangesteld die de zaak in behandeling zal nemen. De vertrouwenspersoon zal binnen twee maanden met een bindend oordeel en advies komen.

Kosten
Er zijn aan het meedoen van een klinische visitatie geen kosten verbonden. Men dient wel als tegenprestatie twee keer zitting te nemen in een visitatieteam om een andere praktijk te visiteren. In totaal ontvangt u 15 KRTP punten voor het gehele traject. Indien de tegenprestatie niet wordt nagekomen of als men de taak als visiteur niet naar behoren uitvoerd, zal het totaal van 15 punten niet worden toegekend!

Aanmelden
Aanmelden kan via: www.roozeboomconsulting.nl. In de eerste week van elk nieuw kwartaal zal Roozeboom consulting de visitatieteams samenstellen en ontvangen alle betrokkenen bericht en alle benodigde documenten.