Klachtenreglement ONT

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) verplicht iedere zorgaanbieder schriftelijk een regeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van, hem betreffende, klachten van cliënten. Deze regeling moet voorzien in een aantal procedurele waarborgen voor een zorgvuldige en onafhankelijke behandeling van de desbetreffende klacht. Ter uitvoering van de Wkkgz heeft het bestuur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici het onderhavige reglement in overeenstemming met de Consumentenbond vastgesteld. Het reglement heeft het doel recht te doen aan de individuele cliënt door hem een procedure voor advies en bijstand te bieden evenals een onderzoek naar de klacht en mogelijke oplossing voor die klacht. Daarbij staat het creëren van de mogelijkheid tot herstel van de relatie gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van de cliënt en de tandprotheticus voorop. Een bijkomend doel is het leveren van een bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van de tandprotheticus door het systematisch registreren van klachten en op grond daarvan adviseren van de tandprotheticus over het aanbrengen van verbeteringen in de zorgverlening.

Het reglement hanteert als uitgangspunt een vlotte behandeling van een klacht die recht doet aan de individuele cliënt en tandprotheticus. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor de klachtenfunctionaris, die met medewerking van zowel de cliënt als de tandprotheticus zal trachten tot een zo bevredigend mogelijke oplossing voor de klacht te komen.

Een vertrouwelijke behandeling en registratie van gegevens over de cliënt en de tandprotheticus staat niet ter discussie. De cliëntenvertrouwenspersoon en de klachtenfunctionaris hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie bekend is geworden.

Volledige reglement

Klikt u hier voor het Klachtenreglement ONT